Aktuality

Bytové družstvo Bachmačská 7

19.03.2019

Zveřejňujeme za Bytové družstvo Bachmačská 7 pozvánku na členskou schůzi:

konané v prostorách chodby domu dne 10.04.2019 v 17:00 hod.

0007 Bachmačská – pozvánka 2019-04-10

Program jednání členské schůze bude následující:

 1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. odkoupení přilehlého pozemku parc.č. 1245/45 zahrada za budovou o výměře 172 m2 v k.ú. Moravská Ostrava
 3. transformace bytového družstva na společenství vlastníků bytových jednotek a s tím souvisejících opatření
 4. seznámení s hospodařením družstva v roce 2018 a kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
 5. schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
 6. oprava oplechování římsy střechy včetně opravy omítky římsy
 7. návrh na vypracování energetického zhodnocení domu včetně zhodnocení návrhů na zateplení domu
 8. návrh na zateplení podlahy půdy
 9. návrh na zateplení stropu sklepu
 10. návrh na výměnu oken ve sklepě
 11. návrh na elektromechanický samozamykací panikový zámek (při zavření dveří se zámek sám zamkne)
 12. pojištění domu
 13. další informace představenstva a diskuse
 14. závěr

Členové bytového družstva se můžou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze u předsedy představenstva Evy Zápalkové.

 

Pokud se člen družstva nemůže jednání členské schůze zúčastnit osobně, může písemnou plnou mocí pověřit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Pravost podpisů na takové plné moci nemusí být úředně ověřena, plná moc však musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

 

V Ostravě dne 19. března 2019

Za představenstvo Bytového družstva Bachmačská 7

Ing. Eva Zápalková, předseda představenstva


Zpět na články