top of page

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb.


VYHLÁŠKA


ze dne 4. září 2023,


kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.


Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb., se mění takto:


V § 3 odst. 1 větě první se slova „30 % až 50 %“ nahrazují slovy „40 % až 60 %“.

V § 3 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „podle klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla podle přílohy č. 6 k této vyhlášce; takto určenou základní složku může následně snížit či zvýšit až o 10 procentních bo­dů“.

V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se text „20 %“ nahrazuje textem „30 %“.

V § 3 odst. 2 písm. a) se text „80 %“ nahrazuje textem „70 %“.


V § 6 písm. a) a e) se za text „GJ“ vkládají slova „nebo MWh“.

V § 6 písm. b) se za text „GJ“ vkládají slova „nebo Kč/MWh“.Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:


"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 269/2015 Sb. - Procentní hodnota základní složky


Procentní hodnota základní složky se určí podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, určeného podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, a to tak, že bude


a) pro hodnotu Uem nižší nebo rovnou limitní hodnotě pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy ve výši 60 %,


b) pro hodnotu Uem vyšší než limitní hodnota pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy a současně nižší nebo rovnou hodnotě pro klasifikační třídu E tohoto ukazatele ve výši 50 %,


c) pro ostatní budovy a budovy, kde není hodnota Uem známa, nebo ji zjistit nelze, ve výši 40 %.".


Čl. II


Přechodná ustanovení

Rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytápění mezi příjemce služeb za zúčtovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Pokud byla pro zúčtovací období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky určena poskytovatelem služeb hodnota základní složky vyšší než podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a poskytovatel neurčí pro zúčtovací období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 jinou hodnotu základní složky, použije se pro toto zúčtovací období hodnota základní složky určená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.Čl. III


Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Ministr: PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Celopodniková dovolená

Vážení klienti, od 15.07.2024 do 21.07.2024 bude z důvodu čerpání celopodnikové dovolené uzavřeno kontaktní místo na Havlíčkově nábřeží. V případě neodkladného řešení Vašeho požadavku nás prosím konta

Comments


bottom of page