Služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti správy bytových i nebytových prostor v Ostravě a okolí.

Profesionální předseda

Má vaše společenství vlastníků (SVJ), malé bytové družstvo (BD) problémy při volbě členů statutárního orgánu? Hledáte těžko někoho, kdo by byl ochotný převzít zodpovědnost a závazky, které s sebou nese funkce ve statutárním orgánů? Obáváte se, kdo bude hradit případné škody? Dosahují měsíční náklady na činnost výboru desetitisícových částek?

Proč se vyplatí najmout si profesionálního předsedu (SVJ či BD)?

 • Profesionální předseda  přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu.
 • Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody – členové statutárních orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
 • Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány.
 • Vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti – členství ve statutárním orgánu vyžaduje ideálně právní, ekonomické a stavařské znalosti a manažerské a komunikační dovednosti.
 • Ujme se nevděčné pozice – málokdo chce převzít zodpovědnost, ale leckdo si dovolí ho kritizovat.

Proč se vyplatí najmout si profesionálního předsedu?

 • Máme 3 zkušené profesionální předsedy SVJ, kteří jsou v případě potřeby vzájemně zastupitelní.
 • Máme přes 10 let zkušeností.
 • Jsme pojištění na 20 mil. Kč za škodu způsobenou třetím osobám – jako jedni z mála v oboru.
 • Můžeme se pochlubit referencemi více než 100 spokojených zákazníků.

Co všechno profesionální předseda SVJ zajišťuje?

 • Správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci vrcholného orgánu.
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených vrcholným orgánem.
 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku.
 • Plnění usnesení ze schůzí vrcholného orgánu – odpovídá mu za svou činnost.
 • Běžnou agendu – stížnosti, doporučení a žádosti od členů.
 • Informování členů (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění v domě a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu.
 • Shromáždění vlastníků/Členská schůze – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování, zápis z jednání.
 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic.
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů.
 • Vedení a archivaci zápisů a usnesení a jejich případnou skartaci.
 • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu při zachování kvality služeb.
 • Včasné plnění závazků vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek.
 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům, zejména úhradu dluhů.
 • Pravidelné setkávání se správcovskou společností a kontrolu její činnost.
 • Pravidelnou kontrolu objektu a ve spolupráci se správcovskou společností odstranění drobných závad.
 • Vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a plnění daňových povinností společenství v souladu s platnou legislativou.

Co je potřeba udělat k přechodu na profesionálního předsedu SVJ?

Upravit stanovy SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku.

Domluvit se na vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora.

Svolat shromáždění, odsouhlasit změny stanov a zvolit osoby do kontrolní komise či funkce revizora.

Jak bude změna probíhat?

 • Na osobní schůzce vám zodpovíme všechny vaše otázky.
 • Připravíme vám návrh na změnu stanov SVJ, aby vše proběhlo podle zákona.
 • Pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků.
 • Na shromáždění představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme všechny otázky.
 • Po odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu.
 • Provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme zprávu a plán aktivit na další období.

Co je potřeba udělat k přechodu na profesionálního předsedu BD?

Kontaktujte nás a celý postup Vám vysvětlíme a po dohodě zajistíme.